Maxx

SCB YEP รุ่นที่ 17

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ [http://www.citu.tu.ac.th/] ได้จัดพิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ หรือ SCB-YEP (SCB Young Entrepreneur Program) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และทายาทธุรกิจ SME เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้สามารถสืบทอดกิจการได้อย่างมั่นคง ปัจจุบันดำเนินมาถึงรุ่นที่ 17 ซึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงความยินดี และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ และ ดร.พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร รองคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรม กล่าวแสดงความยินดี นอกจากนั้น ได้มอบรางวัลสำหรับ SCB YEP 17 ที่ชนะการนำเสนอแผนธุรกิจ และช่วงสุดท้ายของงาน เจ้าของธุรกิจและทายาทผู้สำเร็จโครงการ ฯ ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์