Maxx

CITA : สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรม

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จดทะเบียนสมาคม ต่อนายทะเบียนประจำจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551
 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเกียรติภูมิและความเจริญรุ่งเรืองของวิทยาลัยนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของวิทยาลัยนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นศูนย์กลางในการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างสมาชิก เป็นองค์กรในการติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และความก้าวหน้าของสมาชิก เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่วิทยาการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป เป็นองค์กรสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายองค์กรที่มีลักษณะเดียวกันทั้งในและต่างประเทศ เป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือสมาชิก กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสังคมสงเคราะห์ตามโอกาสอันควร เป็นองค์กรจัดหาทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด โต๊ะสนุกเกอร์และจัดให้มีการเล่นการพนันทุกชนิดและไม่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
 
 

คุณชัยยันต์  เจริญโชคทวี

นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     
ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ใช้ความรู้ ความสามารถทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2556
ภาพจากซ้ายไปขวา    คุณชัยวัฒน์ สุทธิ , คุณประยูร สนใจ , คุณกานต์ จอมอินตา , คุณขวัญชัย เขมนิจกุล ,
ดร.กฤษณา วิสมิตะนันทน์ ,คุณพนัสวรรณ อังสุรัชดาพันธุ์ ,คุณสมเกียรติ สุขเสรีกุล  และ ดร.ศาสตรา เหล่าอรรคะ
     
วิทยาลัยนวัตกรรม และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรม ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ใช้ความรู้ ความสามารถทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการ ความก้าวหน้าทางอาชีพ และการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม  ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ใช้ความรู้ ความสามารถทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน ประจำปี 2556  โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาคัดเลือก ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติทั่วไป :
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
3. เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีเป็นที่ยอมรับในองค์กร หรือสังคม
4. เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม มหาวิทยาลัย หรือประเทศชาติ หรือ
5. เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ หรือ
6. เป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่น
     
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
พิจารณารายชื่อและรายละเอียดที่เสนอมาจากศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ที่แจ้งความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ผลงานในหน้าที่ และการช่วยเหลือสังคม ในด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
1. การทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม มหาวิทยาลัย หรือประเทศชาติ เป็นผู้ที่มีผลงาน นำความรู้ความสามารถไปอุทิศตน และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ต่อคณะ ต่อมหาวิทยาลัย หรือ ต่อประเทศชาติ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม มหาวิทยาลัย และสังคมส่วนรวม
2. การประสบความสำเร็จความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นผู้ที่ผลักดันโยบายและแนวคิดที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และส่วนรวมได้สำเร็จ การได้รับความไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับในองค์กร
3. การมีผลงานโดดเด่น มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
* เป็นูผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการและ/หรือผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือ
* ได้รับการยอมรับและ/หรือได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
* สร้างสรรค์หรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
     
     
วิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาทุกหลักสูตรของวิทยาลัย สามารถสร้างองค์ความรู้ สร้างสรรค์ผลงานการวิจัย ทั้งในส่วนของวิทยานิพนธ์ (Thesis) หรือ การค้นคว้าอิสระ (Independent  Study) พร้อมทั้งจัดพิธีการมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง อาทิ วิทยาลัยได้ประกาศผลการสร้างสรรค์งานวิจัย ประจำปีการศึกษา2555 ภายในงาน  Home Coming  ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556
     
รางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555
     
 
นางสาวนันทมนต์  กู้ตลาด
 
หลักสูตรบริหารงานวัฒนธรรม (MCT.9)
 
หัวข้อ : การสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมไทยผ่านหนังสือการ์ตูน : กรณีศึกษา เรื่อง ไกรทอง
     
 
นางสาวนฤมล  มงคลนำ
 
หลักสูตรบริหารเทคโนโลยี  (MTT.17)
 
หัวข้อ : การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
     
 
นางสาวณัฐชนก  ดวงใจ
 
หลักสูตรบริหารงานวัฒนธรรม (MCT.9)
 
หัวข้อ : การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษาการจัดเทศกาลและกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยในห้างสรรพสินค้า
     
รางวัลการค้นคว้าอิสระดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555
     
 
นายดนุพล  สยามวาลา
 
หลักสูตรนวัตกรรมบริการ (MSI.1)
 
หัวข้อ :  The Development of Luxury Cruise Experience along the Undiscovered Chao Phraya River
     
 
นายภูวนาท  อุดมวุฒิกร
 
หลักสูตรบริหารเทคโนโลยี (MTT.20)
 
หัวข้อ :  แผนที่ความรู้และการระบุความสำคัญเร่งด่วนเพื่อการจัดการความรู้ : กรณีศึกษาโรงงานชุบโลหะ
     
 
นางสาวภัชชรีย์  ลิมป์พัฒนชัย
 
หลักสูตรบริหารเทคโนโลยี (MTT.18)
 
หัวข้อ : นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงานจังหวัดระยอง