Maxx

ข่าววิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

 แผนการทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2557

 แผนการทำวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ MTT.25 (ท่าพระจันทร์และศูนย์พัทยา)

 [MTT25] ประกาศอนุมัติหัวข้อ/อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ (ศูนย์พัทยา)

 [MTT25] ประกาศอนุมัติหัวข้อ/อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ (ท่าพระจันทร์)

 รับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2557

 [MTT23 และ MTT24] ตารางสอบการค้นคว้าอิสระ และ วิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2/2556 ระบบทวิภาค (Final Version)

 [MTT22 และ ตกค้าง] ประกาศแผนการทำงานค้นคว้าอิสระภาคเรียนที่ 3/2556 ระบบไตรภาค

 [MTT24] ประกาศอนุมัติหัวข้อ/อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ (ศูนย์พัทยา)

 [MTT24] ประกาศอนุมัติหัวข้อ/อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ (ท่าพระจันทร์)

 คู่มือ และ ตัวอย่างการพิมพ์วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ( Sample of Thesis Template )

 List of Approved International Journals

 [MCT22 และ ตกค้าง]  ตารางสอบการค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 2/2556 ระบบไตรภาค

 [MCT12] กำหนดการทำวิทยานิพนธ์ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ภายในปี 2557

 [MCT13] กำหนดการทำวิทยานิพนธ์ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ภายในปี 2557

  [MCT12] แผนการทำงานการค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 2557

  [MCT13] แผนการทำงานการค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 2557

  [MTT] แผนการทำวิทยานิพนธ์_ปีการศึกษา2556

  [MTT23] แผนการทำงานการค้นคว้าอิสระ_ปีการศึกษา2556

  [MTT22] แผนการทำงานการค้นคว้าอิสระ_ภาคเรียนที่2_2556ระบบไตรภาค

 [MTT22 และ ตกค้าง]  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการทำงานค้นคว้าอิสระภาคเรียนที่ 1/2556 ระบบไตรภาค

 [MTT23]  ประกาศอนุมัติหัวข้อ/อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ

 [MCT11]  ประกาศอนุมัติหัวข้อ และ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 [MCT11]  กำหนดการทำวิทยานิพนธ์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภายในปีการศึกษา 2556

 [MCT11]  แผนการทำงานการค้นคว้าอิสระสำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปี 2556

 [MTT22]  ตารางสอบการค้นคว้าอิสระภาคเรียนที่ 3/2555 ระบบไตรภาค

 [MTT22]  แผนการทำงานการค้นคว้าอิสระ 1 ประจำภาคเรียน3/2555 และการค้นคว้าอิสระ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 

 [MTT22]  ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และอาจาย์ที่ปรึกษา

 [MTT] กำหนดการศึกษางานค้นคว้าอิสระ TT.794 ประจำภาคเรียนที่ 2/2555

 [MCT10] กำหนดการทำวิทยานิพนธ์สำเร็จผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2555

 [MCT] แผนการทำงานค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 2555

 [MCT10] ปฏิทินกำหนดการทำงานวิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ