Maxx

โครงการฝึกอบรม

ผลงานจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนานวัตกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ปี พ.ศ.2554

ลำดับที่ ชื่อโครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาการจัดการสำหรับผู้ปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ" สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวางแผนภาษีเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน" รุ่น 1 และ 2  วิทยาลัยนวัตกรรม

 

ปี พ.ศ.2555

ลำดับที่ ชื่อโครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม" กรมศิลปากร
2 อบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสรรพากรภาค 4
3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะเจ้าขอธุรกิจ" ( SCB Young Entrepreneur Program-YEP) รุ่นที่ 1-13 ธนาคารไทยพาณิชย์
4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างแนวคิดสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรม" รุ่นที่ 1 - 3  กรมสรรพากร

 

ปี พ.ศ.2556

ลำดับที่ ชื่อโครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานธนารักษ์" กรมธนารักษ์
2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่" รุ่น 14 (SCB Young Entrepreneur Program 14) (SCB YEP รุ่น 14) ธนาคารไทยพาณิชย์
3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ศึกษาเชิงเปรียบเทียบสำหรับผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"  กรมสรรพสามิต
4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นวัตกรรมการบริการและการออกแบบ" (Service Innovation and Design) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่" รุ่น 15 (SCB Young Entrepreneur Program 15) (SCB YEP รุ่น 15) ธนาคารไทยพาณิชย์