Maxx

เกี่ยวกับศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนานวัตกรรม (Innovative Consulting Center)

 

  จากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรม กอปรกับพันธกิจของวิทยาลัยนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาที่ผสมผสานศาสตร์ทางด้านต่างๆ การเชื่อมโยงระหว่างการเรียน การสอน การวิจัย การบริการสังคม รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนานวัตกรรม (Innovative Consulting Center) ขึ้นเพื่อรองรับการบริการงานวิชาการ งานวิจัย และอบรมสัมมนา ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ร่วมถึงองค์อิสระโดยศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนานวัตกรรมได้ต่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549 และได้จดทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ในประเภท  A เมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ “ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ การทำวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ” โดยมีสำนักงานอยู่ที่ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 4 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

      ผู้บริหารสูงสุดของศูนย์ให้คำปรึกษาฯ คือ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม ซึ่งได้รับแต่งตั้งและมอบอำนาจหน้าที่ จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย