Maxx

องค์การมหาชน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
 โครงการจัดทำมาตรการการลดโลกร้อนกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (พ.ศ.2554)
 โครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2553)
   

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่" รุ่น 15 (SCB Young Entrepreneur Program 15) (SCB YEP รุ่น 15) (พ.ศ.2556)
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่" รุ่น 14 (SCB Young Entrepreneur Program 15) (SCB YEP รุ่น 14) (พ.ศ.2556)
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะเจ้าขอธุรกิจ" ( SCB Young Entrepreneur Program-YEP) รุ่นที่ 1-13 (พ.ศ.2555)
 

   

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 โครงการศึกษาแนวทางการรับส่งข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงาน NSW
 (พ.ศ.2557)

   
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาการจัดการสำหรับผู้ปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ" (พ.ศ.2554)