Maxx

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร / มูลนิธิ

สภากาชาดไทย
 โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านพัสดุ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (พ.ศ.2554)
   
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 6 แห่ง (พ.ศ. 2552)