Maxx

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจด้านการประดิษฐ์คิดค้น ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ“รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2558 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2557 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบเส

File attachments: