Maxx

ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษา

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553

 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์

 กรอบคุณลักษณะบัณฑิต

 คู่มือการเข้าใช้งานระบบต่างๆของวิทยาลัยนวัตกรรม

 ประกาศ กพอ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ

 คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ และค้นคว้าอิสระ

 คู่มือการใช้งานระบบใบรับรองออนไลน์ของสำนักทะเบียน มธ. (สำหรับนักศึกษา)

 

คู่มือหลักสูตร

 คู่มือหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

 คู่มือหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

 คู่มือหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ 

 คู่มือหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี

 คู่มือหลักสูตรการบริหารงานวัฒนธรรม

 คู่มือหลักสูตรนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ [MSI] หลักสูตรสองภาษา

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ [MSI] หลักสูตรนานาชาติ

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม [MCT] 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี [MTT]

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ [MIHM]

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและการบริหารเทคโนโลยี  [CIO]