Maxx

หน่วยงานภาครัฐ

กรมสรรพากร
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างแนวคิดสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรม" รุ่นที่ 1 - 3 (พ.ศ.2555)
   
กรมสรรพากร ภาค 4 
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Chang Agent) เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (พ.ศ.2555)
   

กรมการท่องเที่ยว
 โครงการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของอาเซียน พ.ศ.2554 - 2558 (ASEAN Tourism Strategic Plan 2011 - 2015: ATSP 2011 - 2015)  (พ.ศ.2554 - พ.ศ. 2558)
 โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (พ.ศ.2555)
 โครงการจัดทำแผนพัฒนาบริการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดเสรีบริการท่องเที่ยว (พ.ศ.2554)

   

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 โครงการระบบนวัตกรรมรายสาขาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (พ.ศ.2555)
 โครงการการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคม - เศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ (พ.ศ.2555)
 โครงการระบบนวัตกรรมรายสาขาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง (พ.ศ. 2553)

   
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 โครงการเพิ่มความสะดวกและศักยภาพให้บริการของศูนย์บริการข้อมูล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ระยะที่ 2) (พ.ศ. 2553)
 โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (พ.ศ. 2553)
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการให้บริการด้วยศูนย์บริการข้อมูล (พ.ศ. 2552)
 โครงการรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ 40 ปี การมาตรฐานพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสังคม (พ.ศ.2552) 
 โครงการเพิ่มความสะดวกและศักยภาพให้บริการของศูนย์บริการข้อมูล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ระยะที่ 2) (พ.ศ. 2553)
   
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 โครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำดัชนีวัดความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาต่อเศรษฐกิจไทย (พ.ศ. 2552)
   

กรมทางหลวง 
กองทางพิเศษระหว่างเมือง

 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (พ.ศ. 2555)

   
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
โครงการพัฒนากรณีศึกษาเพื่อการฝึกอบรมข้าราชการ (Case Study) (พ.ศ. 2554)
   
ธนาคารออมสิน
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และจัดทำหนังสือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารออมสินประจำปี  พ.ศ. 2552 (พ.ศ. 2553)
   
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2554)
   
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 โครงการพัฒนา Mobile App (พ.ศ. 2555)
   
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 โครงการศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก FTA พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาคอาเซียน (พ.ศ. 2554)
 โครงการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรม : พัฒนาต้นแบบการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ดี (พ.ศ. 2554)
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้ผ่านสื่อ E-Learning (พัฒนาผู้ประกอบการผ่านสื่อออนไลน์)  (พ.ศ. 2552)
   
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2554 - พ.ศ.2557) (พ.ศ.2553)
   
กรมศิลปากร
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม"  (พ.ศ. 2555)
   
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
 โครงการรายงานการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหาการใช้งานระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2555)
   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling ของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่าปีงบประมาณ 2555 (พ.ศ. 2557)
 โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling ของภาครัฐและเอกชน เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า (พ.ศ. 2555)
   
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
 โครงการการจัดทำระบบและขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบและรองรับการจัดการพลังงานตามกฏหมาย (พ.ศ. 2557)
 โครงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. 2556)
   
กระทรวงสาธารณสุข
 โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Data Center) ระดับจังหวัด และระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (พ.ศ. 2556)
   
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสืบสวนสอบสวน (พ.ศ. 2556)
   
กรมธนารักษ์
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานธนารักษ์" (พ.ศ. 2556)
   
กรมสรรพสามิต
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ศึกษาเชิงเปรียบเทียบสำหรับผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" (พ.ศ. 2556)