Maxx

ผลงานที่มาของศูนย์ให้คำปรึกษา

ผลงานวิจัย ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนานวัตกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ปี พ.ศ.2552

ลำดับที่ ชื่อโครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
1 โครงการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนยั่งยืนฯ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 โครงการศึกษากลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3 โครงการศึกษาพัฒนาหลักสูตรด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการอบรมความรู้ผ่านสื่อ E-Learning (พัฒนาผู้ประกอบการผ่านสื่อออนไลน์) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4 โครงการระบบนวัตกรรมรายสาขาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ซกรณีศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
5 โครงการการบริหารจัดการ Telecommunications and Broadcasting สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
6 โครงการรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ 40 ปี การมาตรฐานพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสังคม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7 โครงการจัดทำแผนการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารออมสิน

 

ปี พ.ศ.2553

ลำดับที่ ชื่อโครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
1 โครงการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนยั่งยืนฯ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 โครงการศึกษากลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3 โครงการศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก FTA พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาคอาเซียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4 โครงการระบบนวัตกรรมรายสาขาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
5 โครงการเพิ่มความสะดวกและศักยภาพการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(ระยะที่ 2) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6 โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้บริโภค ต่อ NGV ปตท.ปี2552 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการบริการด้วยศูนย์บริการข้อมูล (ระยะที่2) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8 โครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำดัชนีวัดความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาต่อเศรษฐกิจไทย กรมพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
9 โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10 โครงการตรวจสอบการดำเนินการของ สบท. สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
11 Development of ASEAN Tourism Strategic Plan:2011-2015 ASEAN Competitiveness Enhancement Project (ACE)
12 ASEAN Tourism Maketing Strategy and Plan ASEAN Competitiveness Enhancement Project (ACE)
13 โครงการเพิ่มความสะดวกและศักยภาพการให้บริการศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

ปี พ.ศ.2554

ลำดับที่ ชื่อโครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
1 โครงการทดสอบคุณสมบัติทางเทคนิคของสายใยแก้วนำแสง อุปกรณ์และสายเชื่อมต่อ บริษัท ซิกส์ พลัส วัน จำกัด
2 โครงการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรม:พัฒนาต้นแบบการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3 โครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3 องค์การบริหารการพัฒนาพี้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4 โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อนามัย สิ่งแวดล้อม ความต่อเนื่องทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
5 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนากรณีศึกษาเพื่อการฝึกอบรมข้าราชการ (Case Study) สำนักงานข้าราชการพลเรือน
6 โครงการจัดการทำมาตรการลดภาวะโลกร้อนกับการท่องเที่ยว องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
7 โครงการจัดทำแผนพัฒนาบริการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดเสรีบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
8 ASEAN Tourism Maketing Strategy and Plan ASEAN Competitiveness Enhancement Project (ACE)
9 โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านพัสดุ "ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย" สภากาชาดไทย
10 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
11 Towards Effective Policies for Innovation Financing in Asia International Development Research Center (IDRC)

 

ปี พ.ศ.2555

ลำดับที่ ชื่อโครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาบริการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดเสรีบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
2 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2555 กองทางหลวงพิเศษ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3 โครงการพัฒนา Mobile App กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
4 โครงการการบริการจัดการศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
5 โครงการการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหาการใช้งานระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังยาเสพติด  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
6 Study on the Business Innavation for Enhancing Competitiveness of Thailand. Japan International Cooperation Agency Thailand (JICA)
7 โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling ของภาครัฐและเอกชน เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

ปี พ.ศ.2556

ลำดับที่ ชื่อโครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
1 โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2 โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความรู้เพื่อรองรับการเปิดเสรีบริการท่องเที่ยว (Tourism Knowledge Management Center) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3 โครงการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง "พฤติกรรมและทัศนคติการรับชมโทรทัศน์ไทย"  บริษัท ทีวีดิจิตอล เอชอาร์ จำกัด
4 โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Data Center) ระดับจังหวัด และระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
5 โครงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
6 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสืบสวนสอบสวน สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7 โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดของ SMEs ด้วย Social Media ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2556 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
8 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ของหน่วยกู้ภัย กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
9 โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2557 - 2558 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
10 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2556 กองทางหลวงพิเศษ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
11 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Asset Management System) กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
12 โครงการจัดทำแผนงานการบริหารต้นทุนของโรงงานไพ่ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
13 โครงการกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ SMEs ใช้ Mobile Application ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
14 โครงการ MYA : Myanmar Tourism Master Plan ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)

 

ปี พ.ศ.2557

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
1 โครงการ SCG Stakeholder Engagement เอสซีจี เปเปอร์ โรงงานบ้านโป่ง บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
2 โครงการศึกษาแนวทางการรับส่งข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงาน NSW สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
3 โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling ของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่าปีงบประมาณ 2555 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
4 โครงการการจัดทำระบบและขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบและรองรับการจัดการพลังงานตามกฏหมาย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
5 โครงการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของอาเซียน พ.ศ.2554 - 2558 (ASEAN Tourism Strategic Plan 2011 - 2015: ATSP 2011 - 2015) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
6 งานวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการให้บริการลูกค้า โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริการ ประจำปี 2556  การไฟฟ้านครหลวง