Maxx

ข่าวสารและทุนวิจัย

ข่าวสาร
 
 
 
 
 
 
 
 

  การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2557

  ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษาประจำปี 2556

  ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองและชุมชน : ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และปาล์มน้ำมัน ประจำปี 2556

  ขอเชิญส่งบทความจากวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ เพื่อนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มธ. ครั้งที่ 1

  ประกาศเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2555

  ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอทุนสนับสนุนงานวิจัย

  ประกาศเปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1/2554 (กำหนดส่งรายละเอียดภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555)

  ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  >> Download แบบฟอร์ม <<

 

ทุนวิจัย

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจด้านการประดิษฐ์คิดค้น ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ“รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2558 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2557 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบเสนอผลงานได้ทาง  http://www.nrct.go.th/

  ทุนผู้ช่วยสอนประจำปีการศึกษา 2557

   ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ประจำปีการศึกษา 2557

   ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ กองทุนนรนิติ  เศรษฐบุตร

   ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2557 (JFY2014)

  เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนงานวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ UPDATE 05.03.2556

  ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2555 สำหรับข้าราชการ หรือพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปี 2555

  ประกาศทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.

  ประกาศทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2555

  ประกาศทุนสนับสนุนตีพิมพ์บทความวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2555

 ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2556

             Download เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัย 

             Download คู่มือการเสนอขอทุนวิจัย 

             Download ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน