Maxx

กิจกรรมภายในวิทยาลัย

โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาและวางแผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาและวางแผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2555
ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรมได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา และ วางแผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้อง CITU 412 ชั้น 4 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม
>> คลิ๊ก <<