Maxx

เป้าหมาย/อัตลักษณ์/ค่านิยม

เป้าหมายเชิงนโยบาย :

          วิทยาลัยได้ถ่ายทอดปรัชญาดังกล่าวสู่เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อเป็นหลักยึดโยงในการดำเนินภารกิจ ในระหว่างปี 2554-2556 ประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ การเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) พัฒนางานวิชาการ ด้วยการสร้างหลักสูตรองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นนวัตกรรมทางวิชาการเพิ่มขึ้น ตามความต้องการของสังคม สอดรับกับความสำคัญที่ทวีมากขึ้นของเอเชีย และประชาคม ASEAN เพื่อยกระดับวิทยาลัยไปสู่ความเป็นนานาชาติเพิ่มขึ้น และมีกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้ และเพิ่มคุณภาพหลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานสูงขึ้น

2) สร้างงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยนำองค์ความรู้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม

3) ผลักดันให้ศูนย์พัทยา เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการของภาคตะวันออก และร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนเวทีแห่งการสร้างสรรค์และชี้นำทิศทางแก่สังคมในด้านนวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี เสนอหารือกับคณบดี เรื่อง ศูนย์พัทยา (แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน)

 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการภายในอย่างมีธรรมาภิบาล โดยสร้างกระบวนการสอบทาน ชัดเจน ตรวจสอบได้ และให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

5) ส่งเสริมและจัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษาไปในวงกว้าง

อัตลักษณ์

          “จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม”

เอกลักษณ์ 

          "ความเป็นธรรม"

ค่านิยมองค์กร

          “เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม”