เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
ในสายอาชีพงานบริการ งาน creative
งานท่องเที่ยว โรงแรม งาน event
และงานการสื่อสารทางวัฒนธรรม


อย่าพลาด ภาคการศึกษา 2557 นี้
ทั้ง International Program และ ภาคภาษาไทย
ติดต่อขอรายละเอียดด่วน

     
   
     
   
     
   

International Programme
Bachelor of Arts in Service Innovation

This is a unique program that provides graduates with a set of skills and knowledge that are applicable in a wide range of industries.

Once students have completed the degree they will have the opportunity to influence change through social innovation and social enterprise.

หลักสูตรภาคภาษาไทย
Bachelor of Arts in Management of
Cultural Heritage and Creative Industries

เตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจ AEC และโอกาสการทำงานใน 10 ประเทศ กับสาขาวิชาการจัดการ มรดกวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการเรียนแบบ Problem-based Learning ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ที่รวดเร็ว นำไปสู่การเป็นบุคคลากร ที่มีศักยภาพชัดเจน


วิทยาลัยนวัตกรรม ธรรมศาสตร์ ยังมีหลักสูตรปริญญาโท อีก 5 สาขา ทั้งภาคภาษาไทยและภาคอินเตอร์ ให้นักศึกษาอีกด้วย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.citu.tu.ac.th