Maxx

เอกสารงานทะเบียนนักศึกษา

ใบกระจายโครงสร้าง

 ระบบทวิภาค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) รหัสนักศึกษา 55 เป็นต้นไป

 ระบบไตรภาค (หลักสูตรเก่า พ.ศ.2551) รหัสนักศึกษา 51 - 54 

 ระบบทวิภาค (หลักสูตรเก่า พ.ศ.2546) รหัสนักศึกษา 46 - 50

 

ใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

 ใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หลักสูตร MTT, MCT, CIO (ภาษาไทย)

 ใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หลักสูตร MSI (สองภาษา)

 ใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หลักสูตร MSI, MIHM (นานาชาติ)

 

แบบฟอร์มยื่นจำนงขอสอบประมวลวิชา

 แบบฟอร์มยื่นแสดงความจำนงขอสอบประมวลวิชา (ศูนย์พัทยา)

 แบบฟอร์มยื่นแสดงความจำนงขอสอบประมวลวิชา(ท่าพระจันทร์)

 

แบบฟอร์มอื่นๆ