Maxx

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยนวัตกรรมเป็นสถาบันชั้นนำของอาเซียนด้านการสร้างและบริหารนวัตกรรมทางวิชาการจากการวิจัย เพื่อการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. สร้างผลิตผลจากการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การประยุกต์ใช้ในสังคม
3. ให้คำปรึกษาและบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาคมทุกระดับ
4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ปรัชญา : วิทยาลัยนวัตกรรม ต้องการเป็นผู้นำด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ และเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารการศึกษา ที่สามารถสร้างเมล็ดพันธุ์ (SEED) ทางปัญญาออกสู่สังคม

ปณิธาน : รวมพลังจากความหลากหลาย (Synergy from Diversity) ก้าวไกลด้วยคุณธรรม (Excellence with Ethics) เรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม (Educator of Innovation) และพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม (Develop Holistically)