Maxx

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยนวัตกรรมเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเย็น และวันเสาร์ อาทิตย์) ในลักษณะสหวิทยาการที่ผสมผสานองค์ความรู้ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรมและการบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรที่สามารถตอบสนองกับการพัฒนาของสังคมไทยในระดับสากล

ปัจจุบันวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนใน 5 หลักสูตร คือ

(1) หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี (Master Program in Technology Management - MTT)
(2) หลักสูตรการบริหารงานวัฒนธรรม (Master Program in Cultural Management - MCT)
(3) หลักสูตรนวัตกรรมการบริการ (Master Program in Service Innovation - MSI)
(4) หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ (Master Program in Innovative Healthcare Management - MIHM)
(5) หลักสูตรนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science Program in IT Policies and Management -CIO)

วิทยาลัยเปิดสอนใน 2 วิทยาเขต คือ (ก) ท่าพระจันทร์ เปิดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดย MSI และ MIHM เปิดเป็น International Program (ข) อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์พัทยา เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร MTT

 

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยนวัตกรรมถือกำเนิดขึ้นในปี 2538 จากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต้องการจะริเริ่ม “สิ่งใหม่” ให้กับวงการศึกษาของไทย และเป็นรูปแบบใหม่ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ปรับเปลี่ยนจากที่จัดตั้งเป็นคณะและภาควิชามาสู่วิทยาลัย (College) และในปีที่ 12 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติให้มีการแก้ไขชื่อ “วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา” เป็น “วิทยาลัยนวัตกรรม” และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาลัย จาก “ผู้อำนวยการ” เป็น “คณบดี” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551

วิทยาลัยนวัตกรรม เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้หยิบยกประเด็นหลัก ๆ 4 ประการ คือ

(1) จะต้องเป็นการศึกษาที่ผสมผสานศาสตร์ทางด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
(2) จะต้องเป็นการศึกษาที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการสังคม
(3) จะต้องส่งเสริมให้มีการสรรค์สร้างนวัตกรรม ตลอดจนสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาออกมาใช้ประโยชน์ได้
(4) จะต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระจากระบบราชการ สามารถร่วมงานกับภาคเอกชนได้อย่างใกล้ชิด

 

การจัดการเรียนการสอน
 
วิทยาลัยนวัตกรรม จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาที่ผสานรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรที่สมบูรณ์ และสมดุลตอบสนองกับการพัฒนาของสังคมไทยในระดับสากล และมุ่งที่จะเป็นผู้นำด้านการเรียนรู้ และเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนและมีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างพลังจากความหลากหลาย (Synergy from Diversity) ก้าวไกลด้วยคุณธรรม (Excellence with Ethics) มุ่งสร้างนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาโดยคำนึงถึงองค์รวม (Educational Innovation with Holistic Development) 

วิทยาลัยนวัตกรรม จัดระบบการเรียนการสอนโดยใช้ทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษา โดยเน้นแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารและการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี ข้อจำกัดของทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อชุมชนและสังคมไทย บัณฑิตของวิทยาลัยจะต้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้รองรับ ตอบสนองและบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ในมิติของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาและนำองค์กร รวมทั้งการพัฒนาและร่วมนำสังคมไทยโดยรวม

วิทยาลัยนวัตกรรม , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสถาบัน CIO ระหว่างประเทศ (ประเทศไทย) ได้ทำความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และไอทีภิบาลนี้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยวาเซดะ ของประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ในการจัดการและกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ซึ่งมาตรฐานของหลักสูตรสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับนานาชาติ

 

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ

• กรกฎาคม 2539 - เมษายน 2540 (รักษาการ ผอ.ศูนย์นวัตกรรมฯ) ผศ. ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ M.P.A. (Science & Technology), Harvard University, USA

• พฤษภาคม 2540 - กรกฎาคม 2541 รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร Ph.D. Economics, University of Hawaii, USA

• สิงหาคม 2541 - มีนาคม 2542 (รักษาการ ผอ.วิทยาลัยฯ) ผศ. ดร. นพดล อินนา Ph.D. Eng. (เกียรตินิยมยอดเยี่ยม), MG- Gill, Canada

• เมษายน 2542 - สิงหาคม 2542 รศ. ดร. ภาณุพงษ์ นิธิประภา Ph.D. Economics, Johns Hopkins University, USA.

• พฤศจิกายน 2542 – ธันวาคม 2546 ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด Ph.D. Construction Management, University of Missouri- Columbia, USA.

• มกราคม 2547 – มิถุนายน 2550 ผศ. ดร. โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ Ph.D. in Economics (Fellowships), Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.

• กรกฎาคม 2550 – มีนาคม 2551 รศ. ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ M.P.A (Public Policy and Management) Harvard University, U.S.A.

คณบดี

• มีนาคม 2551 – กรกฎาคม 2553 รศ. ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ M.P.A (Public Policy and Management) Harvard University, U.S.A.

• สิงหาคม 2553 – กรกฎาคม 2556  รศ. ดร. โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ Ph.D. in Economics (Fellowships), Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.

• สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน  ดร. ประวิทย์ เขมะสุนันท์  Doctor of Philosophy in Economics. West Virginia University, Morgantown.West Virginia