Maxx

ปฐมสัมมนา

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมสัมมนานักศึกษาใหม่ "CITU สัมพันธ์ 2555"
ในหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รุ่นที่ 23 (MTT 23), หลักสูตรการบริหารงานวัฒนธรรม รุ่นที่ 11 (MCT 11), หลักสูตรนวัตกรรมการบริการ รุ่นที่ 2 (MSI 2) และหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ รุ่นที่ 1 (MIHM 1) เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร รวมถึงนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อประโยชน์ในการสร้างเครือข่าย และให้นักศึกษาได้รับการปลูกฝังแนวคิดด้านประชาธิปไตยและจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ดังปณิธานของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ต้องการเป็นผู้นำด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ และเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารการศึกษาที่สามารถสร้างเมล็ดพันธุ์ (SEED) ทางปัญญาออกสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. จัดงาน CITU สัมพันธ์ 2555
ขึ้นในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2555 ณ อุทยานการเรียนรู้ วิทยาลัยนวัตกรรม (ศูนย์พัทยา)

ภาพเพิ่มเติม >> คลิ๊ก <<

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมสัมมนานักศึกษาใหม่ "CITU ปฐมสัมมนา ปี 2554"
ในหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รุ่นที่ 22 (MTT 22),หลักสูตรการบริหารงานวัฒนธรรม รุ่นที่ 10 (MCT 10) เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร รวมถึงนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อประโยชน์ในการสร้างเครือข่าย และให้นักศึกษาได้รับการปลูกฝังแนวคิดด้านประชาธิปไตยและจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร­์สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ดังปณิธานของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ต้องการเป็นผู้นำด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ และเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารการศึกษาที่สามารถสร้างเมล็ดพันธุ์ (SEED) ทางปัญญาออกสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

<< BACK >>