Maxx

ติดต่อศูนย์ให้คำปรึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์ท่าพระจันทร์)

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพๆ 10200
โทรศัพท์ 0 2623 5055-8 ต่อ 4139